QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀO 10

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:  1015/GDĐT-KTKĐCLGD
V/v tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2017 – 2018.

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

– Hiệu trưởng trường trung học phổ thông.

Tiếp theo Công văn số 1010/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Thực hiện theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào.

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Những học sinh đang học tại các trường trung học cơ sở hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh, thành khác (ưu tiên nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện sau đây được dự xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông các trường ngoài công lập:

 1. Tốt nghiệp trung học cơ sở.
 2. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

– Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

– Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

III.  HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);
 2. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
 3. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp;
 4. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 5. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có).
 6. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Việc thành lập Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Công văn số 1010/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018.

 1. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Học sinh có nguyện vọng học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập nào sẽ nộp hồ sơ xét tuyển tại trường trung học phổ thông ngoài công lập đó. Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và căn cứ vào điểm xét tuyển, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) đã xác định để lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Hội đồng tuyển sinh của trường sau khi xét tuyển xong, lập danh sách học sinh trúng tuyển vào trường (2 bản – theo mẫu) kèm đĩa CD và gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 8 năm 2017 để được duyệt danh sách và cấp mã số học sinh.

Danh sách chia làm hai diện:

 1. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh, thành khác.

Lưu ý: – Từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017 nếu trường có nhận thêm học sinh vào lớp 10 (hợp lệ) thì lập danh sách bổ sung và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được duyệt danh sách và cấp mã số học sinh. Tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau ngày 15 tháng 10 năm 2017 (Riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành).

– Tuyệt đối không nhận học sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ theo quy định ở mục II và mục III của văn bản này.

– Trường phải chịu trách nhiệm về điều kiện xét tuyển và hồ sơ hợp lệ của hai diện nêu trên trước Sở Giáo dục và Đào tạo và phụ huynh học sinh.

– Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, các trường lập danh sách học sinh dự thi dựa theo mã số học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp theo danh sách đã duyệt.