THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 02/8/2021

Ngày 28-07-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 02/8/2021

THỜI KHÓA BIỂU 12A1

NGÀY BUỔI THỜI GIAN TIẾT  MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
8h50 – 9g35 2 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
9h40 – 10h25 3 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 S C Trang https://meet.google.com/seo-cqgn-diy seo-cqgn-diy
14h50 – 15h35 2 S C Trang https://meet.google.com/seo-cqgn-diy seo-cqgn-diy
15h40 – 16h25 3 S C Trang https://meet.google.com/seo-cqgn-diy seo-cqgn-diy
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Hóa T Sơn https://meet.google.com/rja-htvv-qja rja-htvv-qja
8h50 – 9g35 2 Hóa T Sơn https://meet.google.com/rja-htvv-qja rja-htvv-qja
9h40 – 10h25 3 Hóa T Sơn https://meet.google.com/rja-htvv-qja rja-htvv-qja
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
14h50 – 15h35 2 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
15h40 – 16h25 3 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
8h50 – 9g35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
9h40 – 10h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
14h50 – 15h35 2 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
15h40 – 16h25 3 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Lý T Việt https://meet.google.com/ofw-rodu-upi ofw-rodu-upi
8h50 – 9g35 2 Lý T Việt https://meet.google.com/ofw-rodu-upi ofw-rodu-upi
9h40 – 10h25 3 Lý T Việt https://meet.google.com/ofw-rodu-upi ofw-rodu-upi
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
14h50 – 15h35 2 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
15h40 – 16h25 3 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
8h50 – 9g35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
9h40 – 10h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
14h50 – 15h35 2 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
15h40 – 16h25 3 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr

THỜI KHÓA BIỂU 12A2

BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
8h50 – 9g35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
9h40 – 10h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
14h50 – 15h35 2 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
15h40 – 16h25 3 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
8h50 – 9g35 2 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
9h40 – 10h25 3 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
14h50 – 15h35 2 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
15h40 – 16h25 3 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
8h50 – 9g35 2 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
9h40 – 10h25 3 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
14h50 – 15h35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
15h40 – 16h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
8h50 – 9g35 2 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
9h40 – 10h25 3 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Lý T Việt https://meet.google.com/ofw-rodu-upi ofw-rodu-upi
14h50 – 15h35 2 Lý T Việt https://meet.google.com/ofw-rodu-upi ofw-rodu-upi
15h40 – 16h25 3 Lý T Việt https://meet.google.com/ofw-rodu-upi ofw-rodu-upi
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
8h50 – 9g35 2 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
9h40 – 10h25 3 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
14h50 – 15h35 2 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
15h40 – 16h25 3 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 12A3

BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
8h50 – 9g35 2 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
9h40 – 10h25 3 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
14h50 – 15h35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
15h40 – 16h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
8h50 – 9g35 2 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
9h40 – 10h25 3 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
14h50 – 15h35 2 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
15h40 – 16h25 3 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
8h50 – 9g35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
9h40 – 10h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
14h50 – 15h35 2 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
15h40 – 16h25 3 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
8h50 – 9g35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
9h40 – 10h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
14h50 – 15h35 2 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
15h40 – 16h25 3 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
8h50 – 9g35 2 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
9h40 – 10h25 3 Toán T Nam https://meet.google.com/cnr-zfzv-ncr cnr-zfzv-ncr
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
14h50 – 15h35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
15h40 – 16h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 12A4
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
8h50 – 9g35 2 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
9h40 – 10h25 3 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
14h50 – 15h35 2 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
15h40 – 16h25 3 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Sử C Dung https://meet.google.com/rxe-jtmp-yiy rxe-jtmp-yiy
8h50 – 9g35 2 Sử C Dung https://meet.google.com/rxe-jtmp-yiy rxe-jtmp-yiy
9h40 – 10h25 3 Sử C Dung https://meet.google.com/rxe-jtmp-yiy rxe-jtmp-yiy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
14h50 – 15h35 2 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
15h40 – 16h25 3 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
8h50 – 9g35 2 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
9h40 – 10h25 3 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
14h50 – 15h35 2 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
15h40 – 16h25 3 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
8h50 – 9g35 2 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
9h40 – 10h25 3 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
14h50 – 15h35 2 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
15h40 – 16h25 3 AV C Tuyền https://meet.google.com/jur-pqhf-bie jur-pqhf-bie
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
8h50 – 9g35 2 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
9h40 – 10h25 3 Toán T Truyên https://meet.google.com/kup-sjcv-byr kup-sjcv-byr
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Địa T Lương https://meet.google.com/vuq-umgc-kzj vuq-umgc-kzj
14h50 – 15h35 2 Địa T Lương https://meet.google.com/vuq-umgc-kzj vuq-umgc-kzj
15h40 – 16h25 3 Địa T Lương https://meet.google.com/vuq-umgc-kzj vuq-umgc-kzj
 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 12A5

BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
8h50 – 9g35 2 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
9h40 – 10h25 3 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
14h50 – 15h35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
15h40 – 16h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
8h50 – 9g35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
9h40 – 10h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
14h50 – 15h35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
15h40 – 16h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Sử C Dung https://meet.google.com/rxe-jtmp-yiy rxe-jtmp-yiy
8h50 – 9g35 2 Sử C Dung https://meet.google.com/rxe-jtmp-yiy rxe-jtmp-yiy
9h40 – 10h25 3 Sử C Dung https://meet.google.com/rxe-jtmp-yiy rxe-jtmp-yiy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
14h50 – 15h35 2 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
15h40 – 16h25 3 Văn C Vườn https://meet.google.com/ttu-znrz-aae ttu-znrz-aae
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
8h50 – 9g35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
9h40 – 10h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
14h50 – 15h35 2 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
15h40 – 16h25 3 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
8h50 – 9g35 2 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
9h40 – 10h25 3 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
14h50 – 15h35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
15h40 – 16h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
THỜI KHÓA BIỂU 11A1
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 S C Trang https://meet.google.com/seo-cqgn-diy seo-cqgn-diy
8h50 – 9g35 2 S C Trang https://meet.google.com/seo-cqgn-diy seo-cqgn-diy
9h40 – 10h25 3 S C Trang https://meet.google.com/seo-cqgn-diy seo-cqgn-diy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
14h50 – 15h35 2 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
15h40 – 16h25 3 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
8h50 – 9g35 2 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
9h40 – 10h25 3 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Lý C P Trâm https://meet.google.com/mvc-dawd-wxc mvc-dawd-wxc
14h50 – 15h35 2 Lý C P Trâm https://meet.google.com/mvc-dawd-wxc mvc-dawd-wxc
15h40 – 16h25 3 Lý C P Trâm https://meet.google.com/mvc-dawd-wxc mvc-dawd-wxc
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
8h50 – 9g35 2 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
9h40 – 10h25 3 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
14h50 – 15h35 2 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
15h40 – 16h25 3 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Hóa C Hân https://meet.google.com/rci-wpfh-yrd rci-wpfh-yrd
8h50 – 9g35 2 Hóa C Hân https://meet.google.com/rci-wpfh-yrd rci-wpfh-yrd
9h40 – 10h25 3 Hóa C Hân https://meet.google.com/rci-wpfh-yrd rci-wpfh-yrd
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
14h50 – 15h35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
15h40 – 16h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
8h50 – 9g35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
9h40 – 10h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
14h50 – 15h35 2 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
15h40 – 16h25 3 Toán T Trung https://meet.google.com/noj-efpe-yvv noj-efpe-yvv
 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 11A2
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
8h50 – 9g35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
9h40 – 10h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
14h50 – 15h35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
15h40 – 16h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
8h50 – 9g35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
9h40 – 10h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
14h50 – 15h35 2 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
15h40 – 16h25 3 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
8h50 – 9g35 2 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
9h40 – 10h25 3 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
14h50 – 15h35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
15h40 – 16h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
8h50 – 9g35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
9h40 – 10h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
14h50 – 15h35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
15h40 – 16h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
8h50 – 9g35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
9h40 – 10h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Hóa C Ngân https://meet.google.com/pdk-efki-pgd pdk-efki-pgd
14h50 – 15h35 2 Hóa C Ngân https://meet.google.com/pdk-efki-pgd pdk-efki-pgd
15h40 – 16h25 3 Hóa C Ngân https://meet.google.com/pdk-efki-pgd pdk-efki-pgd
 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 11C1
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
8h50 – 9g35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
9h40 – 10h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
14h50 – 15h35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
15h40 – 16h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
8h50 – 9g35 2 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
9h40 – 10h25 3 Địa C Ánh https://meet.google.com/stq-hfrp-ixo stq-hfrp-ixo
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
14h50 – 15h35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
15h40 – 16h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
8h50 – 9g35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
9h40 – 10h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
14h50 – 15h35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
15h40 – 16h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
8h50 – 9g35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
9h40 – 10h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
14h50 – 15h35 2 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
15h40 – 16h25 3 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
8h50 – 9g35 2 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
9h40 – 10h25 3 Văn T Vinh https://meet.google.com/cpg-zyfv-xro cpg-zyfv-xro
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
14h50 – 15h35 2 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
15h40 – 16h25 3 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 11C2
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
8h50 – 9g35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
9h40 – 10h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
14h50 – 15h35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
15h40 – 16h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
8h50 – 9g35 2 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
9h40 – 10h25 3 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
14h50 – 15h35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
15h40 – 16h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
8h50 – 9g35 2 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
9h40 – 10h25 3 Sử T Lâm https://meet.google.com/wxk-xouv-ots wxk-xouv-ots
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
14h50 – 15h35 2 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
15h40 – 16h25 3 CD C Hằng https://meet.google.com/zuc-cbyy-oex zuc-cbyy-oex
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
8h50 – 9g35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
9h40 – 10h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
14h50 – 15h35 2 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
15h40 – 16h25 3 Văn T Đức https://meet.google.com/zov-ejou-soj zov-ejou-soj
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Địa T Lương https://meet.google.com/vuq-umgc-kzj vuq-umgc-kzj
8h50 – 9g35 2 Địa T Lương https://meet.google.com/vuq-umgc-kzj vuq-umgc-kzj
9h40 – 10h25 3 Địa T Lương https://meet.google.com/vuq-umgc-kzj vuq-umgc-kzj
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
14h50 – 15h35 2 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju
15h40 – 16h25 3 AV C Hồng https://meet.google.com/wkd-nvnd-xju wkd-nvnd-xju