THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LẠI LỚP 10 – 11 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/08/2021)

Ngày 13-08-2021

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LẠI LỚP 10
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
8h50 – 9g35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
9h40 – 10h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
14h50 – 15h35 2 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
15h40 – 16h25 3 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
8h50 – 9g35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
9h40 – 10h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
14h50 – 15h35 2 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
15h40 – 16h25 3 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
8h50 – 9g35 2 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
9h40 – 10h25 3 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
14h50 – 15h35 2 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
15h40 – 16h25 3 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
8h50 – 9g35 2 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
9h40 – 10h25 3 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
14h50 – 15h35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
15h40 – 16h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
8h50 – 9g35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
9h40 – 10h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
14h50 – 15h35 2 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
15h40 – 16h25 3 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
THỨ BẢY SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
8h50 – 9g35 2 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
9h40 – 10h25 3 Toán T Pháp https://meet.google.com/aot-waky-xgy aot-waky-xgy
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
14h50 – 15h35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
15h40 – 16h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LẠI LỚP 11
BUỔI TIẾT THỜI GIAN   MÔN LINK ĐĂNG NHẬP MÃ ĐĂNG NHẬP
THỨ HAI SÁNG 8h00 – 8h45 1 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
8h50 – 9g35 2 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww  fsd-pcrs-bww
9h40 – 10h25 3 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww  fsd-pcrs-bww
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
14h50 – 15h35 2 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
15h40 – 16h25 3 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
THỨ BA SÁNG 8h00 – 8h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
8h50 – 9g35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
9h40 – 10h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
14h50 – 15h35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
15h40 – 16h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
THỨ TƯ SÁNG 8h00 – 8h45 1 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
8h50 – 9g35 2 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
9h40 – 10h25 3 Lý C Nhơn https://meet.google.com/fsd-pcrs-bww fsd-pcrs-bww
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
14h50 – 15h35 2 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
15h40 – 16h25 3 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
THỨ NĂM SÁNG 8h00 – 8h45 1 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
8h50 – 9g35 2 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
9h40 – 10h25 3 S C Đà https://meet.google.com/zeb-vfbs-cae zeb-vfbs-cae
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
14h50 – 15h35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
15h40 – 16h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
THỨ SÁU SÁNG 8h00 – 8h45 1 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
8h50 – 9g35 2 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
9h40 – 10h25 3 Hóa T Quỳnh https://meet.google.com/enw-yqwd-ubo enw-yqwd-ubo
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
14h50 – 15h35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
15h40 – 16h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
THỨ BẢY SÁNG 8h00 – 8h45 1 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
8h50 – 9g35 2 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
9h40 – 10h25 3 AV C T Linh https://meet.google.com/cgd-zyvv-tya cgd-zyvv-tya
CHIỀU 14h00 – 14h45 1 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
14h50 – 15h35 2 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm
15h40 – 16h25 3 Toán T Khoa https://meet.google.com/uba-qchx-arm uba-qchx-arm