Sơ kết học kỳ I -NH 2014-2015

Dạy học theo dự án "Kết hợp văn thuyết minh và quảng cáo"

Chào mừng 20/11/2016

Hội thi kể chuyện bằng Tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa cấp Quận